Domov Ambrosie +420 604 818 726, Domácí péče SOS +420 739 572 730 domov@ambrosie.cz

Jak si můžete stěžovat

„Kdo nic nedělá, nic nezkazí“, říká se.
Někdy si všimnete toho, že něco není stoprocentně v pořádku. Nemusí jít o vědomé pochybení nebo nedbalost a my budeme rádi, když nás na to upozorníte. Opravdu. Odstranění nedostatků vede ke zkvalitnění služby – a to patří mezi naše krátkodobé i dlouhodobé cíle.

 

V Ambrosii dělíme „povšimnutí“ na tři typy:

 • Podnět:  nápad, námět, návrh, upozornění –  může mít kladný i záporný obsah, lze jej předat kterémukoliv pracovníkovi.
 • Připomínka: upozornění na neřešení, nebo přehlížení již dříve podaných podnětů.
 • Stížnost:  vyjádření nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytovaných služeb současně s žádostí o nápravu stávající situace.

Jak nám dát vědět snadno a rychle?

Podněty, připomínky, stížnosti je možné vhodit do schránky stížností v hale u výtahů na každém patře zařízení Ambrosie. Mohou být samozřejmě i anonymní. Schránky kontrolujeme každý den a podněty, připomínky a stížnosti řešíme obratem.

 

Vnitřní pravidla zpracování podnětů, připomínek a stížností:

 1. Klienti (rodina, přátelé, opatrovníci..), mají nezpochybnitelné právo podat si stížnost na záležitosti týkající se života a služeb v zařízení. Mohou také podávat podněty, připomínky, případně sdělit pochvalu. Klienti si mohou k tomuto účelu svobodně zvolit zástupce, který je bude zastupovat při vyřizování stížnosti. Nikdo nesmí pocítit jakoukoliv újmu v souvislosti s podáním stížnosti. Provozovatel zařízení zpracovává připomínky a stížnosti jako podněty pro další zkvalitňování svých služeb.
 2.  Forma podání stížností, připomínek a podnětů není omezená. Lze je předat každému zaměstnanci zařízení (ústně nebo písemně), který se stížností, podnětem či připomínkou naloží dle přání klienta. Stížnost, podnět, či připomínku může zaměstnanec předat svému nejbližšímu nadřízenému, případně odešle na požadovanou adresu. Při ústním podání provede zaměstnanec záznam do knihy stížností, která je umístěná na patře zařízení.

Pokud dodržíte hierarchii podání stížností, urychlíte její vyřízení.

 1. Chcete něco rychle a efektivně změnit? Použijte schránku, určenou pro podněty.
 2. Pokud máte pocit, že Váš podnět nebyl uspokojivě vyřešen, obraťte se na vedení zařízení.
 3. Zvažte prosím důvody podání úřední stížnosti u drobností, které lze vyřídit s personálem na místě. Vyřízení úřední stížnosti trvá déle (zákonná lhůta pro řešení je 30 dní) a zbytečně zatěžuje systém. Je velmi pravděpodobné, že v mezičase bude Vámi nahlášený problém již vyřešen a stížnost tak bude vyhodnocena jako bezpředmětná. Děkujeme.

Kontakty pro stížnosti

 • Vedení zařízení: Domovy Ambrosie, Školní 1286, Orlová, tel: 604 818 726, e mail: wykretova@ambrosie.cz
 • Registrující orgán zařízení: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor sociální, 28. Října 117, 702 18 Ostrava
 • Veřejný ochránce práv: Údolní 39, 602 00 Brno, podatelna@ochrance.cz, tel: 542 542 888
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí: Na poříčním Právu 1/376, 128 01 Praha 2

Postup pro prošetření stížnosti a vyjádření jednotlivých stran:

 • Vedení organizace je povinno objektivně a v plném rozsahu prošetřit stížnost a navrhnout taková opatření, která zabrání opakování oprávněné stížnosti.
 • Požádá – li stěžovatel, je nutno zachovat mlčenlivost o jeho totožnosti. Při prověřování  podstaty stížnosti je přítomná  osoba pověřená k vyřizování stížností, tj. ředitelka, sociální pracovník, vrchní zdravotní sestra a osoba proti níž stížnost směřuje. Přímá konfrontace této osoby se stěžovatelem je krajním řešením s nímž musí všichni zúčastnění souhlasit.
 • Je nepřípustné, aby vyřízením stížnosti byl pověřen pracovník, proti němuž stížnost směřuje nebo pracovník jemu podřízený.
 • K vyjádření stanoviska může oprávněná osoba přizvat odborníka případně právníka.

Na co má právo stěžovatel:

 • Prověření stížnosti
 • Dodržení postupu pravidel pro vyřizování stížnosti
 • Seznámení s navrženým opatřením
 • Písemné vyrozumění o vyřízení stížnosti
 • Odvolání

Na co má právo ten, proti němuž stížnost směřuje:

 • Vyjádření se k obsahu stížnosti
 • Projednání výsledku šetření stížnosti
 • Seznámení se z navrženým opatřením
 • Písemné vyrozumění o vyřízení stížnosti

KONTAKTY

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
DOMOV AMBROSIE
Školní 1286
735 14 Orlová - Lutyně

Úřední hodiny:
ÚT - ST 08:00 - 15:00
Návštěvní hodiny a návštěvní řád

FAKTURAČNÍ ADRESA
DOMÁCÍ PÉČE SOS, spol. s r.o.
Janáčkova 829, 735 14 Orlová – Poruba
IČ: 26849721. Nejsme plátci DPH.
Společnost je zapsána pod značkou C 40479 u Krajského soudu v Ostravě.
Datová schránka: 9hqzfcp

Dodavatelské faktury přijímáme elektronicky
na: fakturace@ambrosie.cz. Vždy uvádějte jméno objednatele nebo číslo objednávky.

 

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ředitelka:
Ing. Ivana Kučerová, MBA
domov@ambrosie.cz

Asistentka ředitelky:
Mob: +420 604 818 726
asistentka@ambrosie.cz

 

Ekonomika a zúčtování klientů:
Klára Abu Rabia (Wykretová)
aburabiak@ambrosie.cz

Provozní manažer:
Pavla Stankušová
Mob: +420 731 501 483
stankusovap@ambrosie.cz

Personální oddělení
Mob: +420 731 506 767
personalni@ambrosie.cz

DOMOVY AMBROSIE

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bc. Maher Abu Rabia
vedoucí sociální pracovník
Mob: +420 733 533 324
aburabiam@ambrosie.cz

Silvie Ulbrichová
sociální pracovník
Mob: +420 739 498 958
ulbrichovas@ambrosie.cz

DOMÁCÍ PÉČE SOS

Soukromá ošetřovatelská služba
Lucie Rašková, hlavní sestra
Mob: +420 739 572 730
raskoval@ambrosie.cz

Garant zdravotní péče - zdravotní auditor: Marcela Kučerová

DOMOV AMBROSIE - centrum domácí ošetřovatelské péče

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Domov Ambrosie najdete v budově bývalé LDN Nemocnice v Orlové.
Z Masarykovy třídy odbočte do Školní ulice. Pro parkování návštěv jsou k dispozici místa u budovy nemocnice nebo před vrátnicí. Projděte hlídanou vrátnicí (závora). Objekt se nachází po pravé straně (vysoká sedmipatrová budova). 
Kanceláře vedení Domova Ambrosie se nacházejí v 7. patře.
Prosíme, návštěvu v kanceláři si VŽDY dohodněte alespoň jeden pracovní den PŘEDEM.

Rádi si na Vás uděláme čas, vyvarujete se tím ale zbytečného čekání nebo cesty v případě, že je vedení společnosti mimo objekt.