Domov Ambrosie +420 604 818 726, Domácí péče SOS +420 739 572 730 domov@ambrosie.cz

Ochrana osobních údajů

Informace o rozsahu a účelu
zpracovávaných osobních údajů (OÚ)

Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).

Správce osobních údajů

Domácí péče SOS spol. s r.o.
Se sídlem: Janáčkova 829, 735 14 Orlová – Poruba
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40479

Název zařízení:
Ambrosie –  Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov se zvláštním režimem
IČ: 2688849721
Školní 1286, 735 14 Orlová
tel: 596 583 627
email: dzr@ambrosie.czdzp@ambrosie.cz

Účel zpracování osobních údajů

Poskytnutí sociální služby na podkladě uděleného souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a)-f) GDPR.

Údaje, které mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány, slouží

 • k zajištění sociálních pobytových služeb v zařízení správce, pokud jste zájemcem o poskytnutí této služby
 • k zajištění přístupu k informacím o osobách, které vás uvedou jako opatrovníka nebo důvěrnou osobu
 • k zajištění podmínek pro uzavření pracovní smlouvy a podmínek výkonu práce, pokud chcete být nebo jste zaměstnance správce
 • k zajištění výkonu práce dobrovolníka, stážisty, praktikanta, pokud toto vyplývá z příslušných dohod

Za tímto účelem se zpracovávají tyto údaje:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu)
 • kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa)
 • údaje o rodině (děti a ostatní vyživované osoby)
 • údaje o zdravotním stavu (zdravotní dokumentace včetně nezbytné fotografické dokumentace)
 • údaje o sociální situaci (sociální dokumentace)
 • životopisy, soudní rozhodnutí, správní rozhodnutí
 • žádosti o osobní doklady, příspěvky, dávky, výjimky
 • fotografie
 • bankovní kontakt
 • čísla osobních dokladů

Vaše práva, vyplývající ze zpracování osobních údajů:

(viz v čl. 15 až 22 GDPR)

 • právo odvolat souhlas
  • máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů
  • učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce
  • odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním
 • právo na přístup k osobním údajům
  • máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány
  • pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi:
   • za jakým účelem jsou zpracovávány
   • o jaké osobní údaje se jedná
   • kterým dalším příjemcům nebo kategorii příjemců, byly nebo budou, Vaše data zpřístupněny
   • o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, tak o kritériích použitých ke stanovení této doby
   • o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování
   • o právu podat stížnost u dozorového úřadu
   • o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů
   • o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování
  • správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů
  • za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů
 • právo na opravu
  • máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají
  • s přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení
 • právo na výmaz
  • máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů
   • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
   • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
   • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
   • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti
   • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
  • právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro
   • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje
   • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • právo na omezení zpracování
  • máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
   • popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
   • zpracování protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití
   • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.
 • právo na přenositelnost údajů
  • máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
  • při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné
 • právo podat stížnost
  • ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně na poštovní adresu správce: Domácí péče SOS spol. s r.o, Janáčkova 829, 735 14 Orlová – Poruba, emailem na adresu dzr@ambrosie.cz, telefonicky na linku: 596 583 627, osobně v sídle zařízení, tj. AMBROSIE, Školní 1286, Orlová
  • ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem
  • v opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě
  • nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena
  • lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění
  • stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu
  • na postup správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: 234665111, www.uoou.cz

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce:

 • na poštovní adrese: Domácí péče SOS spol. s r.o, Janáčkova 829, 735 14 Orlová – Poruba
 • emailem na adresu dzr@ambrosie.cz
 • emailem na adresu dzp@ambrosie.cz
 • telefonicky na linku: 596 583 627

Kategorie příjemců, kteří zpracovávají osobní data

 • správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii
 • správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů
 • kdo data zpracovává:
  • správce
  • zdravotní pojišťovny
  • správa sociálního zabezpečení
  • úřad práce
  • osoby zprostředkovávající a vykonávající pro správce služby zpracovatele údajů

Doba uložení osobních údajů:

 • správce uloží osobní údaje na dobu pobytu dle smlouvy a dle archivního řádu
 • poskytnutí osobních údajů pro uvedený účel je zákonným a smluvním požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy, výkon práce, kontaktování, dodržení zákonných ustanovení týkajících se účetnictví
 • nemáte povinnost poskytnout osobní údaje, pro které je vyžadován Váš souhlas
 • udělíte-li však souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat
 • osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně
 • v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely poskytnutí pobytové sociální služby však nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoliv právní účinky nebo se Vás jiným způsobem významně dotýkalo

 

 

 

KONTAKTY

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
DOMOV AMBROSIE
Školní 1286
735 14 Orlová - Lutyně

Úřední hodiny:
ÚT - ST 08:00 - 15:00
Návštěvní hodiny a návštěvní řád

FAKTURAČNÍ ADRESA
DOMÁCÍ PÉČE SOS, spol. s r.o.
Janáčkova 829, 735 14 Orlová – Poruba
IČ: 26849721. Nejsme plátci DPH.
Společnost je zapsána pod značkou C 40479 u Krajského soudu v Ostravě.
Datová schránka: 9hqzfcp

Dodavatelské faktury přijímáme elektronicky
na: fakturace@ambrosie.cz. Vždy uvádějte jméno objednatele nebo číslo objednávky.

 

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ředitelka:
Ing. Ivana Kučerová, MBA
domov@ambrosie.cz

Asistentka ředitelky:
Mob: +420 604 818 726
asistentka@ambrosie.cz

 

Ekonomika a zúčtování klientů:
Klára Abu Rabia (Wykretová)
aburabiak@ambrosie.cz

Provozní manažer:
Pavla Stankušová
Mob: +420 731 501 483
stankusovap@ambrosie.cz

Personální oddělení
Mob: +420 731 506 767
personalni@ambrosie.cz

DOMOVY AMBROSIE

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bc. Maher Abu Rabia
vedoucí sociální pracovník
Mob: +420 733 533 324
aburabiam@ambrosie.cz

MUDr. Radan Partyš
smluvně praktický lékař
lekar@ambrosie.cz

DOMÁCÍ PÉČE SOS

Soukromá ošetřovatelská služba
Lucie Rašková, hlavní sestra
Mob: +420 739 572 730
raskoval@ambrosie.cz

Garant zdravotní péče - zdravotní auditor: Marcela Kučerová

DOMOV AMBROSIE - centrum domácí ošetřovatelské péče

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Domov Ambrosie najdete v budově bývalé LDN Nemocnice v Orlové.
Z Masarykovy třídy odbočte do Školní ulice. Pro parkování návštěv jsou k dispozici místa u budovy nemocnice nebo před vrátnicí. Projděte hlídanou vrátnicí (závora). Objekt se nachází po pravé straně (vysoká sedmipatrová budova). 
Kanceláře vedení Domova Ambrosie se nacházejí v 7. patře.
Prosíme, návštěvu v kanceláři si VŽDY dohodněte alespoň jeden pracovní den PŘEDEM.

Rádi si na Vás uděláme čas, vyvarujete se tím ale zbytečného čekání nebo cesty v případě, že je vedení společnosti mimo objekt.

KONTAKTY

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
DOMOV AMBROSIE
Školní 1286
735 14 Orlová - Lutyně

Úřední hodiny:
ÚT - ST 08:00 - 15:00
Návštěvní hodiny a návštěvní řád

FAKTURAČNÍ ADRESA
DOMÁCÍ PÉČE SOS, spol. s r.o.
Janáčkova 829, 735 14 Orlová – Poruba
IČ: 26849721. Nejsme plátci DPH.
Společnost je zapsána pod značkou C 40479 u Krajského soudu v Ostravě.
Datová schránka: 9hqzfcp

Dodavatelské faktury přijímáme elektronicky
na: fakturace@ambrosie.cz. Vždy uvádějte jméno objednatele nebo číslo objednávky.

 

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ředitelka:
Ing. Ivana Kučerová, MBA
domov@ambrosie.cz

Asistentka ředitelky:
Mob: +420 604 818 726
asistentka@ambrosie.cz

 

Ekonomika a zúčtování klientů:
Klára Abu Rabia (Wykretová)
aburabiak@ambrosie.cz

Provozní manažer:
Pavla Stankušová
Mob: +420 731 501 483
stankusovap@ambrosie.cz

Personální oddělení
Mob: +420 731 506 767
personalni@ambrosie.cz

DOMOVY AMBROSIE

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bc. Maher Abu Rabia
vedoucí sociální pracovník
Mob: +420 733 533 324
aburabiam@ambrosie.cz

MUDr. Radan Partyš
smluvně praktický lékař
lekar@ambrosie.cz

DOMÁCÍ PÉČE SOS

Soukromá ošetřovatelská služba
Lucie Rašková, hlavní sestra
Mob: +420 739 572 730
raskoval@ambrosie.cz

Garant zdravotní péče - zdravotní auditor: Marcela Kučerová

DOMOV AMBROSIE - centrum domácí ošetřovatelské péče

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Domov Ambrosie najdete v budově bývalé LDN Nemocnice v Orlové.
Z Masarykovy třídy odbočte do Školní ulice. Pro parkování návštěv jsou k dispozici místa u budovy nemocnice nebo před vrátnicí. Projděte hlídanou vrátnicí (závora). Objekt se nachází po pravé straně (vysoká sedmipatrová budova). 
Kanceláře vedení Domova Ambrosie se nacházejí v 7. patře.
Prosíme, návštěvu v kanceláři si VŽDY dohodněte alespoň jeden pracovní den PŘEDEM.

Rádi si na Vás uděláme čas, vyvarujete se tím ale zbytečného čekání nebo cesty v případě, že je vedení společnosti mimo objekt.