Domov Ambrosie +420 604 818 726, Domácí péče SOS +420 739 572 730 domov@ambrosie.cz

Naše poslání a cíle

Poslání Domova pro osoby se zvláštním režimem Ambrosie

Posláním pobytové služby – Domov se zvláštním režimem – Ambrosie, je zajistit klientům s duševním onemocněním, kteří vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby, důstojné prožívání života v chráněném prostředí. Smyslem služby, je umožnit klientům Domova prostřednictvím individuální podpory prožít aktivní a smysluplný život podle jejich přání, odstranit bariéry předsudků a společenských stigmat. To vše při zachování vztahové sítě, respektování lidských práv a důstojnosti každého klienta.Naše dlouhodobé cíle jsou směřovány k zajištění komplexnosti péče s přihlédnutím k jedinečnosti a individualitě každého klienta žijícího v našem zařízení.

Našim cílem je se stát svým zaměřením, kvalitou a rozsahem poskytovaných služeb nejvyhledávanějším soukromým pobytovým zařízením sociálních služeb v regionu. 

Kapacita zařízení: 89 lůžek

NAŠE ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Poskytovat bezpečné a odborné služby, které respektují důstojnost klientů

 • Kvalita služby je zajišťována vyškoleným personálem, který zná teoretické postupy i jejich praktické využití k tomu, jak předejít, zmírnit či odstranit nepříznivou sociální situaci, ve které se klient nachází, průběžně si doplňuje či rozšiřuje vzdělání a při komunikaci s klientem uplatňuje profesionální přístup.
 • Personál při jednání s klientem volí takové prostředky k naplnění poskytované služby, aby dosáhl maximální spokojenosti klienta. Pokud má klient zájem, navrhuje řešení situací, případně se na jejich řešení aktivně podílí.
 • V případě, že vzhledem ke svému zdravotnímu stavu toho není schopen, jsou využívány alternativní způsoby spolupráce (spolupráce s rodinou či opatrovníkem).
 • Služba je poskytována v prostředí a s vybavením, které splňuje bezpečnostní normy, je průběžně revidováno, obměňováno a doplňováno.

Zmírňovat následky nepříznivé situace klientů

 • Sociální služba je poskytována osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou vlastními silami či silami rodinných příslušníků vyřešit. Ve spolupráci s klientem a rodinou usilujeme o obnovení jeho schopností a dovedností na úroveň před vznikem nepříznivé situace.
 • Pokud klient o spolupráci nemá zájem, je mu poskytována sociální služba v takovém rozsahu, aby mu byl co nejdéle umožněn důstojný a spokojený život.

Podporovat klienty v udržování sociálních kontaktů a přirozených vztahových vazeb

 • V rámci sociální integrace spolupracuje zařízení s rodinnými příslušníky klientů, organizacemi i jedinci, zabývajícími se kulturou a zájmovou činností. Klient může dle vlastních rozhodnutí trávit čas mimo zařízení.
 • V rámci bezplatného sociálního poradenství mohou klienti při vyřizování svých individuálních záležitostí využívat asistence sociálního pracovníka.

Respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka.

 • Klientovi je zachována svobodná vůli při rozhodování o sobě samém, zároveň je povinen respektovat ustanovení Domácího řádu (R01) a souvisejících pravidel.
 • Pokud klient není schopen projevit svou vůli, personál hledá způsob, jak s ním komunikovat s ohledem na jeho omezení.

Umožnit uplatňování svobodné vůle klienta

 • Klientům je umožněno činit svobodná rozhodnutí, neodporuje-li to možnostem poskytované sociální služby a neohrožuje-li to jejich zdraví.
 • Při poskytování služby je respektována vůle, důstojnost, soukromí, právo na volbu a další práva klientů. Svou vlastní vůli mohou uplatňovat především prostřednictvím individuálního plánování, připomínkami, podněty, stížnostmi nebo pochvalou.
 • Klientům je umožněno uchovávání soukromých předmětů a osobních dokladů dle dostupného technického vybavení poskytovatele, v souladu s bezpečnostními a technickými normami včetně ochrany osobních údajů.

Zamezit porušování práv klientů.

 • Poskytovatel garantuje svým klientům zajišťování jejich nezadatelných lidských a občanských práv. Pokud by došlo k narušení práv klienta, zařízení užije všechny dostupné prostředky k zajištění nápravy a zamezení takového porušení do budoucna.
 • Jednotlivá ústavou a listinou základních práv a svobod garantovaná práva jsou při tom podrobena testu proporcionality pro každý specifický případ.

Aktivně informovat zájemce o nabízené sociální službě, včetně podmínek způsobu poskytování služeb a jejich úhrad.

 • Každý zájemce o sociální službu má právo na poskytnutí komplexních informací o dané službě ještě před přijetím do zařízení a mohl se na základě těchto informací svobodně rozhodnout, zda služby využije.
 • Ke předávání informací využívá zařízení své webové stránky, komunikace s pracovníky nemocnic, LDN, sociálních odborů měst, atd.

Zjišťovat spokojenost klientů se službami

 • Kvalita poskytované sociální služby je zjišťována prostřednictvím osobních rozhovorů, označených sběrných schránek pro písemnou zpětnou vazbu nebo online podnětu prostřednictvím webových stránek zařízení.
 • Spokojenost s poskytovanou službou je vyhodnocována. Zpětná vazba slouží jako zdroj k dalšímu zkvalitňování poskytované služby.

Chránit klienty před předsudky a negativním hodnocením.

 • Žádný klient nesmí být v důsledku poskytované služby vystaven nežádoucímu a nevhodnému chování ze strany personálu či třetích osob.
 • Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu klientů. Seznam pracovních postupů, pravidel, interních řádů a dalších souvisejících dokumentů je přílohou Standardu 001. Tyto dokumenty jsou periodicky aktualizovány dle plánu, uvedeného v každém jednotlivém dokumentu.

Napomáhat adaptaci klientů na nové prostředí.

 • Poskytovatel se ve spolupráci s rodinou snaží novému klientovi pobyt maximálně zpříjemnit a zajistit, aby nedošlo ke ztrátě kontaktu s jeho původním zázemím nebo k maladaptaci.

Napomáhat aktivizaci a seberealizaci klientů.

 • Na základě aktuálních schopností klienta a možností jeho rodiny poskytovatel usiluje o nastavení podmínek poskytované služby každému klientovi individuálně tak, aby si zachoval maximum původních schopností, dovedností, vědomostí a aktivit z předchozího života.

Poskytovat služby v souladu s vnitřními pracovními postupy

 • Poskytovatel má písemně zpracované pracovní postupy, zaručující řádný průběh sociální služby, a postupuje podle nich. Seznam pracovních postupů, pravidel, interních řádů a dalších souvisejících dokumentů je přílohou Standardu 001. Tyto dokumenty jsou periodicky aktualizovány dle plánu, uvedeného v každém jednotlivém dokumentu.
 • Personálu je uvedený soubor pracovních postupů, pravidel, interních řádů a dalších souvisejících dokumentů trvale k dispozici v kanceláři provozovatele. Informace o změnách v dokumentech jsou součástí průběžných porad a školení personálu.

JAK TO U NÁS VYPADÁ?

KONTAKTY

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
DOMOV AMBROSIE
Školní 1286
735 14 Orlová - Lutyně

Úřední hodiny:
ÚT - ST 08:00 - 15:00
Návštěvní hodiny a návštěvní řád

FAKTURAČNÍ ADRESA
DOMÁCÍ PÉČE SOS, spol. s r.o.
Janáčkova 829, 735 14 Orlová – Poruba
IČ: 26849721. Nejsme plátci DPH.
Společnost je zapsána pod značkou C 40479 u Krajského soudu v Ostravě.
Datová schránka: 9hqzfcp

Dodavatelské faktury přijímáme elektronicky
na: fakturace@ambrosie.cz. Vždy uvádějte jméno objednatele nebo číslo objednávky.

 

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ředitelka:
Ing. Ivana Kučerová, MBA
domov@ambrosie.cz

Asistentka ředitelky:
Mob: +420 604 818 726
asistentka@ambrosie.cz

 

Ekonomika a zúčtování klientů:
Klára Abu Rabia (Wykretová)
aburabiak@ambrosie.cz

Provozní manažer:
Pavla Stankušová
Mob: +420 731 501 483
stankusovap@ambrosie.cz

Personální oddělení
Mob: +420 731 506 767
personalni@ambrosie.cz

DOMOVY AMBROSIE

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bc. Maher Abu Rabia
vedoucí sociální pracovník
Mob: +420 733 533 324
aburabiam@ambrosie.cz

MUDr. Radan Partyš
smluvně praktický lékař
lekar@ambrosie.cz

DOMÁCÍ PÉČE SOS

Soukromá ošetřovatelská služba
Lucie Rašková, hlavní sestra
Mob: +420 739 572 730
raskoval@ambrosie.cz

Garant zdravotní péče - zdravotní auditor: Marcela Kučerová

DOMOV AMBROSIE - centrum domácí ošetřovatelské péče

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Domov Ambrosie najdete v budově bývalé LDN Nemocnice v Orlové.
Z Masarykovy třídy odbočte do Školní ulice. Pro parkování návštěv jsou k dispozici místa u budovy nemocnice nebo před vrátnicí. Projděte hlídanou vrátnicí (závora). Objekt se nachází po pravé straně (vysoká sedmipatrová budova). 
Kanceláře vedení Domova Ambrosie se nacházejí v 7. patře.
Prosíme, návštěvu v kanceláři si VŽDY dohodněte alespoň jeden pracovní den PŘEDEM.

Rádi si na Vás uděláme čas, vyvarujete se tím ale zbytečného čekání nebo cesty v případě, že je vedení společnosti mimo objekt.