ambrozie_zvlastni_rezim


Poslání a cíle Domova pro osoby se zvláštním režimem Ambrosie

VĚŘEJNÝ ZÁVAZEK


POSLÁNÍ služby

Posláním pobytové služby – Domov se zvláštním režimem – Ambrosie, je zajistit klientům s duševním onemocněním, kteří vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby, důstojné prožívání života v chráněném prostředí. Smyslem služby, je umožnit klientům Domova prostřednictvím individuální podpory prožít aktivní a smysluplný život podle jejich přání, odstranit bariéry předsudků a společenských stigmat. To vše při zachování vztahové sítě, respektování lidských práv a důstojnosti každého klienta.

Naše dlouhodobé cíle jsou směřovány k zajištění komplexnosti péče s přihlédnutím k jedinečnosti a individualitě každého klienta žijícího v našem zařízení.

Dlouhodobé cílé našeho Domova:

  • Prohlubovat systematické vzdělávání všech zaměstnanců organizace s důrazem na růst odbornosti a profesionalizace.
  • Poskytování péče na míru klientovi v chráněném prostředí
  • Respektování jedinečnosti každého klienta formou individuálního plánování a ostatních podpůrných prostředků (aktivity, výlety, spolupráce se školami a jiné)
  • Aktivní spolupráce s rodinami, opatrovníky
  • Aktivně informovat veřejnost o sociální službě
  • Efektivní hospodaření
  • Zajištění úpravy a obnovy jednotlivých pater služby

 

Krátkodobé cílé našeho Domova pro rok 2016 a 2017:

  • Úprava pracovního prostředí zaměstnanců služby
  • Dle aktuálního ročního období výzdoba pater profesionální aranžérkou
  • Dovybavení pomůckami pro personál
  • Obnova výmalby na patrech
  • Dovybavení místností, které slouží klientům k relaxaci, aktivitám…..
  • Umístění venkovních laviček do zahrady