Domov Ambrosie +420 604 818 726, Domácí péče SOS +420 739 572 730 domov@ambrosie.cz

Naše poslání a zásady

Poslání Domova pro osoby se zdravotním postižením

Posláním sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením Ambrosie je poskytovat dlouhodobou, specializovanou komplexní péči osobám se zdravotním handicapem, umožnit zachování maximální kvality života s důrazem na rodinné vztahy a ohledem na jejich specifické potřeby. Chránit je před negativními dopady, které mohou plynout z jejich onemocnění a sociálního statutu. 

Našim cílem je se stát svým zaměřením, kvalitou a rozsahem poskytovaných služeb nejvyhledávanějším soukromým pobytovým zařízením sociálních služeb v regionu. 

Kapacita zařízení: 49 lůžek

NAŠE ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Poskytovat bezpečné a odborné služby, které respektují důstojnost klientů

 • Kvalita služby je zajišťována vyškoleným personálem, který zná teoretické postupy i jejich praktické využití k tomu, jak předejít, zmírnit či odstranit nepříznivou sociální situaci, ve které se klient nachází, průběžně si doplňuje či rozšiřuje vzdělání a při komunikaci s klientem uplatňuje profesionální přístup.
 • Personál při jednání s klientem volí takové prostředky k naplnění poskytované služby, aby dosáhl maximální spokojenosti klienta. Pokud má klient zájem, navrhuje řešení situací, případně se na jejich řešení aktivně podílí.
 • V případě, že vzhledem ke svému zdravotnímu stavu toho není schopen, jsou využívány alternativní způsoby spolupráce (spolupráce s rodinou či opatrovníkem).
 • Služba je poskytována v prostředí a s vybavením, které splňuje bezpečnostní normy, je průběžně revidováno, obměňováno a doplňováno.

Zmírňovat následky nepříznivé situace klientů

 • Sociální služba je poskytována osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou vlastními silami či silami rodinných příslušníků vyřešit. Ve spolupráci s klientem a rodinou usilujeme o obnovení jeho schopností a dovedností na úroveň před vznikem nepříznivé situace.
 • Pokud klient o spolupráci nemá zájem, je mu poskytována sociální služba v takovém rozsahu, aby mu byl co nejdéle umožněn důstojný a spokojený život.

Podporovat klienty v udržování sociálních kontaktů a přirozených vztahových vazeb

 • V rámci sociální integrace spolupracuje zařízení s rodinnými příslušníky klientů, organizacemi i jedinci, zabývajícími se kulturou a zájmovou činností. Klient může dle vlastních rozhodnutí trávit čas mimo zařízení.
 • V rámci bezplatného sociálního poradenství mohou klienti při vyřizování svých individuálních záležitostí využívat asistence sociálního pracovníka.

Respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka.

 • Klientovi je zachována svobodná vůli při rozhodování o sobě samém, zároveň je povinen respektovat ustanovení Domácího řádu (R01) a souvisejících pravidel.
 • Pokud klient není schopen projevit svou vůli, personál hledá způsob, jak s ním komunikovat s ohledem na jeho omezení.

Umožnit uplatňování svobodné vůle klienta

 • Klientům je umožněno činit svobodná rozhodnutí, neodporuje-li to možnostem poskytované sociální služby a neohrožuje-li to jejich zdraví.
 • Při poskytování služby je respektována vůle, důstojnost, soukromí, právo na volbu a další práva klientů. Svou vlastní vůli mohou uplatňovat především prostřednictvím individuálního plánování, připomínkami, podněty, stížnostmi nebo pochvalou.
 • Klientům je umožněno uchovávání soukromých předmětů a osobních dokladů dle dostupného technického vybavení poskytovatele, v souladu s bezpečnostními a technickými normami včetně ochrany osobních údajů.

Zamezit porušování práv klientů.

 • Poskytovatel garantuje svým klientům zajišťování jejich nezadatelných lidských a občanských práv. Pokud by došlo k narušení práv klienta, zařízení užije všechny dostupné prostředky k zajištění nápravy a zamezení takového porušení do budoucna.
 • Jednotlivá ústavou a listinou základních práv a svobod garantovaná práva jsou při tom podrobena testu proporcionality pro každý specifický případ.

Aktivně informovat zájemce o nabízené sociální službě, včetně podmínek způsobu poskytování služeb a jejich úhrad.

 • Každý zájemce o sociální službu má právo na poskytnutí komplexních informací o dané službě ještě před přijetím do zařízení a mohl se na základě těchto informací svobodně rozhodnout, zda služby využije.
 • Ke předávání informací využívá zařízení své webové stránky, komunikace s pracovníky nemocnic, LDN, sociálních odborů měst, atd.

Zjišťovat spokojenost klientů se službami

 • Kvalita poskytované sociální služby je zjišťována prostřednictvím osobních rozhovorů, označených sběrných schránek pro písemnou zpětnou vazbu nebo online podnětu prostřednictvím webových stránek zařízení.
 • Spokojenost s poskytovanou službou je vyhodnocována. Zpětná vazba slouží jako zdroj k dalšímu zkvalitňování poskytované služby.

Chránit klienty před předsudky a negativním hodnocením.

 • Žádný klient nesmí být v důsledku poskytované služby vystaven nežádoucímu a nevhodnému chování ze strany personálu či třetích osob.
 • Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu klientů. Seznam pracovních postupů, pravidel, interních řádů a dalších souvisejících dokumentů je přílohou Standardu 001. Tyto dokumenty jsou periodicky aktualizovány dle plánu, uvedeného v každém jednotlivém dokumentu.

Napomáhat adaptaci klientů na nové prostředí.

 • Poskytovatel se ve spolupráci s rodinou snaží novému klientovi pobyt maximálně zpříjemnit a zajistit, aby nedošlo ke ztrátě kontaktu s jeho původním zázemím nebo k maladaptaci.

Napomáhat aktivizaci a seberealizaci klientů.

 • Na základě aktuálních schopností klienta a možností jeho rodiny poskytovatel usiluje o nastavení podmínek poskytované služby každému klientovi individuálně tak, aby si zachoval maximum původních schopností, dovedností, vědomostí a aktivit z předchozího života.

Poskytovat služby v souladu s vnitřními pracovními postupy

 • Poskytovatel má písemně zpracované pracovní postupy, zaručující řádný průběh sociální služby, a postupuje podle nich. Seznam pracovních postupů, pravidel, interních řádů a dalších souvisejících dokumentů je přílohou Standardu 001. Tyto dokumenty jsou periodicky aktualizovány dle plánu, uvedeného v každém jednotlivém dokumentu.
 • Personálu je uvedený soubor pracovních postupů, pravidel, interních řádů a dalších souvisejících dokumentů trvale k dispozici v kanceláři provozovatele. Informace o změnách v dokumentech jsou součástí průběžných porad a školení personálu.

JAK TO U NÁS VYPADÁ?

KONTAKTY

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
DOMOV AMBROSIE
Školní 1286
735 14 Orlová - Lutyně

Úřední hodiny:
ÚT - ST 08:00 - 15:00
Návštěvní hodiny a návštěvní řád

FAKTURAČNÍ ADRESA
DOMÁCÍ PÉČE SOS, spol. s r.o.
Janáčkova 829, 735 14 Orlová – Poruba
IČ: 26849721. Nejsme plátci DPH.
Společnost je zapsána pod značkou C 40479 u Krajského soudu v Ostravě.
Datová schránka: 9hqzfcp

Dodavatelské faktury přijímáme elektronicky
na: fakturace@ambrosie.cz. Vždy uvádějte jméno objednatele nebo číslo objednávky.

 

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ředitelka:
Ing. Ivana Kučerová, MBA
domov@ambrosie.cz

Asistentka ředitelky:
Mob: +420 604 818 726
asistentka@ambrosie.cz

 

Ekonomika a zúčtování klientů:
Klára Abu Rabia (Wykretová)
aburabiak@ambrosie.cz

Provozní manažer:
Pavla Stankušová
Mob: +420 731 501 483
stankusovap@ambrosie.cz

Personální oddělení
Mob: +420 731 506 767
personalni@ambrosie.cz

DOMOVY AMBROSIE

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bc. Maher Abu Rabia
vedoucí sociální pracovník
Mob: +420 733 533 324
aburabiam@ambrosie.cz

MUDr. Radan Partyš
smluvně praktický lékař
lekar@ambrosie.cz

DOMÁCÍ PÉČE SOS

Soukromá ošetřovatelská služba
Lucie Rašková, hlavní sestra
Mob: +420 739 572 730
raskoval@ambrosie.cz

Garant zdravotní péče - zdravotní auditor: Marcela Kučerová

DOMOV AMBROSIE - centrum domácí ošetřovatelské péče

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Domov Ambrosie najdete v budově bývalé LDN Nemocnice v Orlové.
Z Masarykovy třídy odbočte do Školní ulice. Pro parkování návštěv jsou k dispozici místa u budovy nemocnice nebo před vrátnicí. Projděte hlídanou vrátnicí (závora). Objekt se nachází po pravé straně (vysoká sedmipatrová budova). 
Kanceláře vedení Domova Ambrosie se nacházejí v 7. patře.
Prosíme, návštěvu v kanceláři si VŽDY dohodněte alespoň jeden pracovní den PŘEDEM.

Rádi si na Vás uděláme čas, vyvarujete se tím ale zbytečného čekání nebo cesty v případě, že je vedení společnosti mimo objekt.